Kvalitet och hållbarhet

Certifierad verksamhet

Bragée Medect AB förmedlar genom denna policy våra ambitioner som vårdgivare, arbetsgivare och samhällsaktör.

"En ständig utveckling, att säkerställa en bra vård, att ta hand om personalen och ha minsta möjliga påverkan på miljö och klimat."

Det är ledord för kvalitetsarbetet på Bragée Kliniker, som är certifierat enligt ISO9001, ISO14001 och KIV (Kvalitet i vården). Certifikaten gör att det går att jämföra sig med andra, det är annars lätt att bli hemmablind. Genom certifikaten jobbar man efter en standard som är global.

ISO9001-certifikatet kräver bland annat att man har analyserat verksamhetens starka och mindre starka sidor, skapat mål och planer för åtgärder och har handlingsplaner för möjliga risker i framtiden.

ISO14001 kräver en grundlig utredning av vad verksamheten har för miljöpåverkan, samt att man har undersökt förbättringsområden och satt upp mål utifrån dem. Som vårt miljöavtryck ser ut nu, så utgörs det bara av det nödvändiga, alltså det vi inte kan förändra just nu, som till exempel värme i lokalerna, el till datorerna. Det avtrycket har vi valt att klimatkompensera dubbelt upp.

Certifikatet KIV, Kvalitet i vården, är specifikt för vårdföretag till skillnad från de andra certifikaten. Det utfärdas av Kvalprak, en organisation som bildades av Svenska privatläkarföreningen för att säkerställa kvaliteten hos privata vårdgivare. Certifikatet utfärdas efter granskning och revision av områden som säkerheten i vårdföretaget, hygien, klädsel, städning, att man har alla de rutiner och processer på plats, som krävs för att bedriva säker vård.

Certifieringarna följs regelbundet upp. Varje år tittar man på något av områdena i certifieringen, att det som initierats också genomförts och efterlevs. Vart tredje år är det omcertifiering, då granskas allt på nytt och det är upp till verksamheten att visa att förbättringarbetet inte avstannat utan fortsätter i nya projekt.


Bragée Medect AB förmedlar genom denna policy våra ambitioner som vårdgivare, arbetsgivare och samhällsaktör. 

Bakgrund

Bragée Medect AB är en vårdaktör inom primärvård, primärvårdsrehabilitering, specialiserad rehabilitering. Kliniken erbjuder även privat- och försäkringsvård. Alla verksamheter ska präglas av ledorden Trygg och Trodd.

Jämställdhet

Bragée Medect AB ska vara en aktiv partner till Region Stockholm kring jämställdhet. De riktlinjer som regionen satt upp kring jämställdhet ska vi aktivt driva och följa. Vi ska utgå från grundprincipen om kvinnors och mäns lika värde. Ett kontinuerligt jämställdhetsarbete ska integreras i alla delar av verksamheten

Hållbarhet

  • Verksamheten ska i alla former verka för att öka välbefinnandet och hälsan hos patienter, deltagare och medarbetare.
  • Vi ska bedriva högklassig vård med mätbara resultat i rikets absoluta topp.
  • Alla har rätt att bli behandlade lika. Alla ska känna sig inkluderade och välkomna i och kring vår verksamhet.
  • Vi ska genom tät uppföljning och utvärdering arbeta för en ständig förbättring. Vi ska minska vårt avtryck på miljön, öka kvalitet och resultat i den vård vi bedriver och med konkreta åtgärder förbättra arbetsmiljön och samarbetet på arbetsplatsen.
  • Vi ska bevaka och följa alla lagar och krav som berör vår verksamhet.
  • Vi ska vara öppna mot medarbetare, allmänhet och myndigheter om vår verksamhet och våra resultat.
  • Vi ska välja material, produkter, metoder och tjänster så att skadlig miljöpåverkan blir så liten som möjligt.