Neuropsykiatrisk utredning

ADHD, autism eller annat? Utredning ger svar

Livet för den som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder – ADHD, ADD, autism – kan vara enormt slitsamt, både när det gäller den praktiska vardagen och i relationer och jobb.

Allt fler vuxna låter utreda sig, ofta efter att en son eller dotter fått diagnos och man känner igen sig. Men väntetiderna inom den offentliga vården är långa och många söker privata alternativ. Denna information avser utredning/vård hos oss via egenbetald vård eller via sjukvårdsförsäkring. I nuläget utreder vi personer som är 18 år och äldre. Nedan finns en generell beskrivning av processen och den behandling som kan ta vid om en utredning visar på neuropsykiatriskt funktionshinder.

Det första besöket kostar 1 450 kr. Om det visar att det finns skäl att gå vidare med en fullständig utredning, så dras beloppet av från utredningskostnaden, vilken är totalt 32 000 kr.


Första besök: När du kommer till oss träffar du först en psykolog, och ni gör tillsammans en genomgång av symtom och aktuella svårigheter. Om de symtom som framkommer bedöms kunna hänga samman med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, så kan du välja att gå vidare med en fullständig utredning.

Utredning, diagnos och behandlingsplan: För att fastställa en neuropsykiatrisk diagnos krävs en noggrann bedömning av symtomen och hur de påverkar olika delar av vardagen. Utredningen är vanligen uppdelad på två-tre dagar, med total besökstid på 8–10 timmar, med tider hos både läkare och psykolog. Därefter sammanställs utredningen och resultatet presenteras vid ett besök efter cirka 1-2 veckor.

Utredningen inkluderar intervjuer, neuropsykologiska tester, frågeformulär, observationer och familjehistorik. Hos läkaren görs också en medicinsk bedömning och provtagning ordineras.

Vare sig utredningen utmynnar i en neuropsykiatrisk diagnos eller inte, så är målet att den som utreds ska få mer kunskap och ökad förståelse för egna svårigheter och utmaningar. Vid återkopplingen av resultatet görs också en genomgång av vilka insatser eller anpassningar som kan vara till hjälp. Den som har blivit utredd är därefter välkommen på ett uppföljande samtal, själv eller tillsammans med anhörig.

Om en diagnos fastställs finns även möjlighet att göra en individuell behandlingsplan, där ytterligare besök hos läkare, psykolog, fysioterapeut eller arbetsterapeut kan ingå, för den som önskar gå vidare med privatfinansierad vård.

Behandling och uppföljning

Läkemedel: Vissa neuropsykiatriska diagnoser kan gynnas av läkemedelsbehandling. Till exempel kan personer med ADHD eller ADD få recept på läkemedel för att minska symtom som ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Det är viktigt att notera att läkemedel inte är nödvändigt eller lämpligt för alla individer. Efter insatt behandling följs den upp på mottagningen.

Psykoterapi: Beroende på diagnos och individens behov kan olika former av psykoterapi användas. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig terapeutisk metod som fokuserar på att identifiera och förändra ohjälpsamma tankemönster och beteenden. Andra terapiformer kan inkludera social färdighetsträning, familjeterapi eller stödsamtal för att hjälpa individen att hantera sina svårigheter och förbättra sitt välbefinnande.

Pedagogiskt stöd: Pedagogiskt stöd kan vara av stor betydelse och kan innefatta anpassningar för att förbättra aktivitetsbalans, struktur och rutiner i hemmet eller på arbetsplatsen.

För dig som inte bor i Stockholm

Utredningen går till stora delar att genomföra via videosamtal, men det inledande läkarbesöket samt det moment som handlar om psykologisk testning sker på plats på vår mottagning i Stockholm, total tidsåtgång ca 1 + 3 timmar.

 Är du är intresserad så kan du kontakta oss via kontaktformuläret nedan eller ringa på 08-6618875.

KONTAKTFORMULÄR