ADHD? Neuropsykiatrisk utredning ger svar.

Välgrundad diagnostik

Livet kan vara enormt slitsamt för den som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF) som ADHD, ADD eller autism . Allt fler vuxna låter utreda sig, ofta efter att ens barn fått diagnos och man känner igen sig.

Dessa tillstånd är påfrestande både när det gäller relationer och jobb och det praktiska vardagslivet.

Men väntetiderna inom den offentliga vården kan vara långa och många söker privata alternativ. Denna information avser utredning/vård hos oss via egenbetald vård eller via sjukvårdsförsäkring. I nuläget utreder vi personer som är 18 år och äldre. Nedan finns en generell beskrivning av processen och den behandling som kan ta vid om en utredning visar på neuropsykiatriskt funktionshinder.

Man bokar sig för ett bedömningssamtal. Om det visar att det finns skäl att gå vidare med en fullständig utredning, så dras beloppet av från utredningskostnaden.

Första besök: När du kommer till oss träffar du först en psykolog, och ni gör tillsammans en genomgång av symtom och aktuella svårigheter. Om de symtom som framkommer bedöms kunna hänga samman med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, så kan du välja att gå vidare med en fullständig utredning.

Utredning, diagnos och behandlingsplan: För att fastställa en neuropsykiatrisk diagnos krävs en noggrann bedömning av symtomen och hur de påverkar olika delar av vardagen. Utredningen är vanligen uppdelad på två-tre dagar, med total besökstid på 8–10 timmar. Det inkluderar tider hos både läkare  och psykolog. Därefter sammanställs utredningen och resultatet presenteras vid ett besök efter cirka 1-2 veckor.

Utredningen omfattar intervjuer, neuropsykologiska tester, frågeformulär, observationer och familjehistorik. Hos läkaren görs också en medicinsk bedömning och provtagning ordineras.

Vare sig utredningen utmynnar i en neuropsykiatrisk diagnos eller inte, så är målet att du ska få mer kunskap och ökad förståelse om dina svårigheter och utmaningar. Vid återkopplingen av resultatet görs också en genomgång av vilka insatser eller anpassningar som kan vara till hjälp. Du är därefter välkommen på ett uppföljande samtal, själv eller tillsammans med anhörig.

Om en diagnos fastställs finns även möjlighet att göra en individuell behandlingsplan.

Om du önskar gå vidare med privatfinansierad vård kan ytterligare besök hos läkare, psykolog, fysioterapeut eller arbetsterapeut ingå.

Behandling och uppföljning

Dr Henrik Eriksson

Läkemedel: Vissa neuropsykiatriska diagnoser kan gynnas av läkemedelsbehandling. Till exempel kan personer med ADHD eller ADD få recept på läkemedel för att minska symtom som ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Det är viktigt att notera att läkemedel inte är nödvändigt eller lämpligt för alla individer. Efter insatt behandling följs den upp på mottagningen. Vår psykiater är Dr Henrik Eriksson (bild)

Psykoterapi: Beroende på diagnos och dina behov kan olika former av psykoterapi användas. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig terapeutisk metod som fokuserar på att identifiera och förändra ohjälpsamma tankemönster och beteenden. Andra terapiformer kan inkludera social färdighetsträning, familjeterapi eller stödsamtal för att hjälpa dig att hantera dina svårigheter och förbättra ditt välbefinnande.

Pedagogiskt stöd: Pedagogiskt stöd kan vara av stor betydelse och kan innefatta anpassningar för att förbättra aktivitetsbalans, struktur och rutiner i hemmet eller på arbetsplatsen.

För dig som inte bor i Stockholm

Utredningen går till stora delar att genomföra via videosamtal, men det inledande läkarbesöket samt det moment som handlar om psykologisk testning sker på plats på vår mottagning i Stockholm, total tidsåtgång ca 1 + 3 timmar.


Är du är intresserad som privatbetalande så kan du kontakta nedan eller ringa 08-6618875.Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter