Fibromyalgi kan utvecklas efter trauma

Ökad smärtkänslighet

Fibromyalgi är en sjukdom som fortfarande är dåligt utforskad, trots att många har den, cirka fem procent av befolkningen. Det innebär att det också i stort sett saknas kunskap om hur den ska behandlas och botas.

Neurologen Robert Scaer har mycket stor erfarenhet av den här sjukdomen. Han beskriver i sin bok Trauma Spectrum, hur de varierande och breda symtomen i fibromyalgi typiskt talar för att det handlar om en regleringssjukdom. Han menar alltså att problemen finns i hjärnans bristande förmåga att reglera autonoma uppvarvningstillstånd.

Det autonoma nervsystemet har två grenar, som kan beskrivas som en "gas" (sympatikus) och en "broms" (parasympatikus).

Scaers resonemang kan vara intressant för många, såväl patienter som behandlare. Här följer därför de viktigaste delarna.

Det primära symtomet är en diffus muskelsmärta. Den hör ihop med en trög stelhet i rörelserna. Den ger också en stark ömhet i specifika punkter över kroppen. Det enda testet som någorlunda objektivt dokumenterar fibromyalgi, är den här ömheten i minst 10 av de 18 angivna punkterna.

Smärtan är cyklisk och oförutsägbar, men förvärras av känslomässig stress, fysisk aktivitet och kallt eller fuktigt väder. Den kan förbättras, om än inte försvinna, av lokal värmebehandling.

Så gott som alla fibromyalgipatienter är trötta och känner sig svaga under dagen. Detta är specifikt förknippat med att vakna upp och vara stel, trött och outvilad. Insomnandet kan ta tid, även om det i sig inte är det primära problemet, och man kan vakna upp många gånger under natten. Ofta beror det på smärtan.

Det autonoma nervsystemets inblandning märks på symtomen, säger Scaer. Vissa symtom kan förknippas med bromsgrenen, det vill säga hög parasympatisk aktivitet. Dit hör den onormala funktionen i organ och körtlar för matsmältning, utsöndring, blodcirkulation och perifera blodkärl. Andra symtom är däremot knutna till gasgrenen, alltså till hög sympatisk aktivitet, till exempel torr mun, torra ögon.

Fibromyalgi som ”Posttraumatisk autonom sjukdom”

Fibromyalgi omfattar så många separata syndrom att sjukdomen enligt Scaer måste ses som en prototyp för posttraumatisk autonom sjukdom. Han tillägger, att även om det inte finns någon solid vetenskaplig litteratur som diskuterar de här frågorna, skulle sjukdomen kunna länkas till trauman i mycket tidig barndom, till exempel försummelse, om föräldern till exempel inte förmått ägna sig tillräckligt åt sitt barn av olika skäl, eller övergrepp. Scaer menar, att sådana upplevelser, även om de inte kan kommas ihåg, ger individen en ökad känslighet för nya påfrestningar. Det synsättet, med ökad känslighet hos individen, är i högsta grad förenligt med att fibromyalgi långt senare i livet kan debutera i samband med till exempel virussjukdomar, medicinska ingrepp och fysiska skador.

Enligt Scaer står det klart att fibromyalgi innebär ett stort antal kroppsliga syndrom, som kan vara fördröjda effekter av påfrestande upplevelser.

För att behandling ska åstadkomma grundläggande förändring, måste den därför riktas in också på länkarna mellan traumat såsom det sparats i det kroppsliga minnet och de autonoma reaktionerna. Kroppsligt inriktad traumaterapi är därför dr Scaers rekommendation till den som har fibromyalgi. Traumaterapi är möjligt även utan medvetna minnen, eftersom den kan fokuseras helt på de kroppsliga reaktionerna.

Vård

De flesta patienter med fibromyalgi får sin vård hos husläkare. På Medect kan vi hjälpa till med diagnostisering för privatbetalande och patienter med sjukvårdsförsäkring. 

På vår rehabiliteringsklinik Bragée Rehab i Stockholm erbjuder vi rehabilitering vid fibromyalgi, i första hand på läkarremiss, men vi accepterar också egenremiss.

Ref:

Scaer, R. (2005). The Trauma Spectrum. Hidden Wounds and Human Resiliency. New York: W.W. Norton.