Helsingforsdeklarationen

Viktigt etikdokument

Vi följer dessa riktlinjer i vår forskning. Här finns länk till det fullständiga dokumentet.

Världsläkarförbundet (WMA) har tagit fram Helsingforsdeklarationen, som en samling etiska principer rörande medicinsk forskning som omfattar människor, inklusive forskning på identifierbart mänskligt material och data. Deklarationen är tänkt att läsas som en helhet och varje paragraf ska tillämpas med beaktande av samtliga övriga relevanta paragrafer. 

WMA:s Genévedeklaration binder läkaren med orden: "Patientens hälsa ska vara min främsta uppgift" och de internationella etiska reglerna för läkare (International Code of Medical Ethics) anger att: "En läkare ska agera i patientens intresse när vård tillhandahålls". 

Det främsta syftet med medicinsk forskning som omfattar människor är att förstå sjukdomars orsaker, utveckling och effekter samt att förbättra preventiva, diagnostiska och terapeutiska åtgärder (metoder, procedurer och behandlingar). Även de bästa beprövade åtgärderna måste kontinuerligt utvärderas genom forskning avseende deras säkerhet, ändamålsenlighet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Medicinsk forskning är underställd etiska standarder som främjar och garanterar respekten för alla människor och skyddar deras hälsa och rättigheter.

De flesta åtgärder inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning medför risker och olägenheter. Medicinsk forskning som omfattar människor får endast genomföras om betydelsen av forskningen väger tyngre än riskerna och olägenheterna för deltagarna. All medicinsk forskning som omfattar människor måste föregås av en noggrann bedömning av förutsebara risker och olägenheter för de individer och grupper som deltar i forskningsprojektet, jämfört med förutsebara positiva effekter för dessa och för andra individer och grupper som är drabbade av det tillstånd som ska undersökas. Åtgärder för att minimera riskerna måste genomföras. Riskerna måste löpande övervakas, bedömas och dokumenteras av forskaren. 

Läs gärna hela dokumentet för att få en djupare förståelse!